Witam serdecznie na stronie pedagoga szkolnego –

p. mgr Agnieszki Kaczmarek

 

KOMPETENCJE ZAWODOWE:

 

Agnieszka Kaczmarek

Studia magisterskie - Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza

Studia podyplomowe - z zakresu Profilaktyki Uzależnień

Kurs kwalifikacyjny z zakresu – Praca z Rodziną Zastępczą

Kurs kwalifikacyjny z zakresu - Zarządzania Oświatą

Kurs kwalifikacyjny z zakresu - Terapii pedagogicznej

 

Systematycznie podnoszę swoje kompetencje, dostosowując się do potrzeb indywidualnych dzieci, rodzin i zmieniających się realiów ekonomiczno -społecznych.

 

Jestem w szkole by wspierać, pomagać, rozwijać predyspozycje, umiejętności wszystkich, którzy do mnie się zwrócą.

Moim głównym odbiorcą jest DZIECKO, ale zawsze staram się współpracować z całym „systemem”, który go otacza tj. z rodziną, klasą, nauczycielami – aby w pełni podnieść jakość jego funkcjonowania.

Jestem przekonana, że bez pełnego udziału, zaangażowania rodziców w proces wychowania dziecko będzie miało utrudniony pełny rozwój.

 

Dlatego też zapraszam do współpracy, bo naszym wspólnym dobrem jest właśnie PAŃSTWA DZIECKO

 

A oto zadania, które w myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi.

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów
 2. Rozpoznawanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Drogi UCZNIU, – kiedy warto zgłosić się do pedagoga?

Jeśli:

 • masz problemy z kolegami/koleżankami w klasie,
 • źle czujesz się w zespole klasowym,
 • masz problemy w nauce i mimo tego, że pracujesz oceny nadal są słabe,
 • potrzebujesz porozmawiać o swoich problemach,
 • w Twojej rodzinie dzieje się coś czego nie rozumiesz lub nie akceptujesz (rozwód rodziców, choroba, śmierć w rodzinie),
 • niepokoją Cię zmiany, jakie zachodzą w Twoim ciele lub nie akceptujesz swojego wyglądu (np. chcesz się odchudzać ),
 • czujesz, że koledzy mają na Ciebie zbyt duży wpływ i nie potrafisz powiedzieć NIE,
 • ktoś Cię do czegoś zmusza,
 • jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy (bicie, zastraszanie, wymuszanie pieniędzy lub innych przedmiotów, szykanowanie, obrażanie, poniżanie),
 • ktoś próbował Cię poczęstować papierosem, alkoholem lub narkotykami albo masz już problem z uzależnieniem,
 • zaczynasz unikać szkoły - odczuwasz przy tym: niepokój, bóle brzucha, głowy, bezsenność,
 • jesteś sprawcą przemocy i nie potrafisz zapanować nad swoim gniewem.

Drogi RODZICU, – kiedy warto zgłosić się do pedagoga?

Gdy niepokoi Cię:

 • nagła zmiana zachowania dziecka – wzmożona agresja lub wycofanie z kontaktów,
 • utrzymujące się problemy w relacjach z dzieckiem,
 • zbyt duży wpływ kolegów,
 • manifestowanie przynależności do subkultury,
 • samookaleczenie się, problemy z odżywianiem,
 • zachowanie dziecka o charakterze depresyjnym lub gdy deklaruje „bezsensowność życia”,
 • że Twoje dziecko może być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub sięga po papierosy,
 • reakcja dziecka na zmiany w sytuacji rodzinnej (np choroba, śmierć, rozwód, rekonstrukcja rodziny, zubożenie rodziny itp.),
 • utrzymywanie się trudności w nauce,
 • brak postępów w nauce- pomimo pracy,
 • brak motywacji dziecka do nauki i niska samoocena (brak wiary w sukces),
 • że dziecko uskarża się na poczucie osamotnienia,
 • że nie chce mówić co działo się w szkole lub nagle zaczęło zatajać złe oceny i pojawiło się kłamstwo,
 • że zauważasz, iż tracisz wpływ na zachowania własnego dziecka - Twoje metody wychowawcze przestały odnosić skutek,
 • że dziecko zaczyna unikać szkoły (ucieczki, wagary, fobie szkolne),
 • gdy potrzebujesz pomocy Ty, jako osoba dorosła (np problemy w relacjach rodzinnych, uzależnienie partnera, utrata pracy – pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny, choroba, przemoc w rodzinie itp.).

Opracowały:

Agnieszka Karczmarek, Małgorzata Mamet