SZKOŁA W LICZBACH:

Baza szkoły: 21 sal lekcyjnych, 2 pracownie informatyczne, sala gimnastyczna, salka gimnastyki korekcyjnej, wielofunkcyjne boisko Orlik, plac zabaw, biblioteka, stołówka, świetlica, 2 pomieszczenia Radosnej Szkoły, gabinety pedagoga i psychologa, gabinet logopedyczny.
Budynek szkoły dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

PROPONUJEMY:


Naukę w klasach sportowych, trening chłopców z zakresu piłki nożnej, kształcenie dzieci w klasach integracyjnych, poradnictwo i pomoc: pedagoga, psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, wyjazdy klimatyczne i wycieczki krajoznawczo-turystyczne w ramach projektu „Bliżej Natury”, dziennik elektroniczny, świetlicę czynną od 6:30 do 16:00, naukę od godz. 8:00, comiesięczne konsultacje z rodzicami.

WYCHOWANKOM ZAPEWNIAMY:


Naukę języka angielskiego i niemieckiego, naukę informatyki w dwóch pracowniach, możliwość rozwijania zainteresowań w kołach pozalekcyjnych, nagrody i stypendia o charakterze motywacyjnym, monitoring przed budynkiem szkoły oraz na jej terenie, możliwość korzystania z ciepłych posiłków, udział w programach „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.

POZALEKCYJNE FORMY PRACY Z UCZNIAMI:


Koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównywania szans, indywidualne programy nauczania.

Wspiera nas Rada Rodziców oraz Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” poprzez zakup: sprzętu uatrakcyjniającego zajęcia w świetlicy, wyposażenia stołówki, pomocy dydaktycznych, nagród …

    

     

 

SZKOLNE TRADYCJE

• Panorama Klas Pierwszych;
• Święto Patrona Szkoły;
• jasełka, wspólna wigilia;
• organizacja uroczystości patriotycznych;
• udział w akcjach charytatywnych;
• Święto Rodziny;
• organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym;
• propagowanie działań proekologicznych i czynne w nich uczestnictwo;
• realizacja projektów: „Tydzień Praw Dziecka”, „Szkoła bez przemocy”, „Dzień Życzliwości”, „Kolorowe Dni”,…
• prowadzenie KRONIKI SZKOŁY, KSIĘGI ABSOLWENTÓW;
• realizacja programów regionalnych wokół małej ojczyzny;
• organizacja międzyszkolnych konkursów: recytatorskiego, piosenki angielskiej, języka angielskiego