Witam serdecznie na stronie logopedy w Szkole Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu
mgr Magdalena Lachowska

Kompetencje zawodowe:

Studia PodyplomoweNeurologopedia – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia Podyplomowe – Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka –Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Studia Podyplomowe - Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach

Studia Podyplomowe - Logopedia – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Pedagogika w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej - Wyższe dzienne studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

SZKOLENIA ZAWODOWE:

 1. „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci w wieku 2,5-10 lat” - 2019
 2. „Diagnoza i pomoc uczniowi z trudnościami w nauce (zaburzenia przetwarzania słuchowego APD)” - 2019
 3. „Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C) APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii” - 2019
 4. Metoda Warnkego - trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni” – 2017
 5. „KOLD - Karta Oceny Logopedycznej” – 2017
 6. „Mutyzm wybiórczy jako nowe wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne” – 2017
 7. „Opóźniony rozwój mowy i terapia” – 2017
 8. „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego” – 2017
 9. „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz sympomatologią dysfagii - moduł 2” – 2016
 10. „Leczenie dietetyczne i biomedyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu” – 2016
 11. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce według programu integracji odruchu dr Sally Goddard-Blythe INPP  w Chester” - 2016
 12. „KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od
  1. m. ż. do 9. m. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci” - 2016
 13. „Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją” - 2016
 14. „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz sympomatologią dysfagii” - 2015
 15. „Metoda diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka” – 2013
 16. „Makaton Program Rozwoju Komunikacji” – 2011
 17. „Ustno-twarzowa terapia z zastosowaniem elementów neurofunkcjonalnej reorganizacji i neuromatorycznej regulacji” - 2010
 18. „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (alalia). Diagnoza i usprawnianie” - 2009
 19. „Zastosowanie ustno – twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo – Moralesa u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym” – 2003
 20. „Zaburzenia głosu – diagnoza, leczenie, rehabilitacja” - 2003
 21. „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego” - 2002
 22. Diagnoza i terapia jąkania z uwzględnieniem „Zmodyfikowanego programu psychofizjologicznej terapii Jąkających się” - 2001
 23. „Profilaktyka logopedyczna” - 2001

od 2000r. - jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Uczestniczę w szkoleniach logopedycznych oraz w innych formach dokształcających o niżej wymienionej tematyce: Logopedia w teorii i praktyce, Dziecko z afazja ruchową w przedszkolu i szkole, Spektrum autyzmu – spektrum metod. Nauka i praktyka, Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka – zaburzenia, diagnoza i terapia, Wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy, Opóźnienia w rozwoju mowy o różnorodnej etiologii, Diagnoza i terapia dysglosji, komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym, Wybrane obszary zagadnień głosu, Kompleksowy charakter opieki nad pacjentem z uszkodzeniami mózgu, Terapia logopedyczna dzieci z Zespołem Downa i obniżoną sprawnością intelektualną, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka harmonijnie rozwijającego się i z Zespołem Downa, Wczesne problemy neurologiczne w rozwoju dziecka – rozpoznanie, diagnoza, terapia, Świat dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Teoria, praktyka, prawo oświatowe, Dziecko z rozszczepem w oczach ortodonty, chirurga i logopedy, Status zawodowy logopedy oraz prawne i merytoryczne uwarunkowania diagnostyki logopedycznej, Psychostymulacyjna metoda kształtowania mowy i myślenia, Nauka czytania krok po kroku, Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej, Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji, Metody diagnostyki logopedycznej, Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi niesłyszącymi, Wykorzystanie technik dykcji w terapii logopedycznej w ujęciu Bogumiły Toczyskiej, Ustawienie głosu, technika wyrazistości mówienia i inne problemy związane z emisją głosu, Problemy diagnozy i terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo głębiej i znacznie.

Kilka słów o pracy logopedy

Kim jest logopeda/neurologopeda?

Logopeda jest specjalistą, który może:

 • nauczyć Twoje dziecko prawidłowo wymawiać wszystkie głoski języka polskiego,
 • nauczyć je prawidłowo połykać,
 • nauczyć je prawidłowo i wydajnie oddychać,
 • pomóc mu „pozbyć się jąkania” (niepłynności mówienia),
 • nauczyć je różnicować głoski do siebie podobne,
 • nauczyć prawidłowej komunikacji.

Zaburzenia mowy to:

 1. Kłopoty artykulacyjne wynikające z trudności motorycznych – nieprawidłowa praca języka, zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, mała ruchliwość warg, wada zgryzu.
 2. Opóźnienie rozwoju słowno-pojęciowego.
 3. Brak dźwięczności w realizacji głosek dźwięcznych.
 4. Zniekształcenia wymawianych głosek.
 5. Niepłynność mowy (jąkanie).

Zakres działań logopedycznych to:

 1. Kompleksowe badanie i diagnoza rozwoju mowy dzieci i młodzieży.
 2. Terapia logopedyczna.
 3. Porady i konsultacje w zakresie profilaktyki logopedycznej (rozwijanie komunikacji językowej, podnoszenie kultury mowy, stymulacja rozwoju mowy u dzieci, zapobieganie zaburzeniom mowy).
 4. Dyslalia, rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski „r”), niepłynność mowy, ORM, niedosłuchy, rozszczepy podniebienia, alalia, afazja i inne.

Kiedy z dzieckiem należy udać się do logopedy?

Jeżeli Twoje dziecko:

 1. Mówi mało i niechętnie.
 2. Mowa jest realizowana z poszumem nosowym.
 3. W trakcie mówienia język wystaje poza zęby.
 4. Mowa jest niezrozumiała dla otoczenia.
 5. Przekręca trudniejsze wyrazy.

Jakie są przyczyny problemów z wymową?

 1. Zbyt długie karmienie butelką.
 2. Zbyt długie ssanie smoczka.
 3. Parafunkcje np.ssanie kciuka.
 4. Dłużej utrzymujący się katar.
 5. Przerośnięty trzeci migdał.
 6. Problemy z III-cim migdałem.
 7. Infantylny sposób połykania.
 8. Wada zgryzu.
 9. Zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe.
 10. Rozszczep podniebienia lub /i warg.
 11. Nieprawidłowy tor oddychania.
 12. Niedosłuch.
 13. Zła gospodarka śliną.

Czego możesz się spodziewać podczas wizyty u logopedy?

 1. Sprawdzenia budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, język, podniebienie).
 2. Badania sposobu połykania.
 3. Pytań dotyczących: rozwoju mowy dziecka, rozwoju psychomotorycznego, przebiegu ciąży i porodu.
 4. Zbadania sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego.
 5. Zbadania słownictwa dziecka, sposobu jego wypowiadania się.
 6. Badania analizy i syntezy słuchowej.
 7. Sprawdzenia sposobu oddychania, połykania, tempa mówienia, rodzaju fonacji.

Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?

 1. Od rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy.
 2. Od sprawności aparatu artykulacyjnego.
 3. Od prawidłowej kompleksowej diagnozy.
 4. Od systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu.
 5. Od wczesnego rozpoczęcia terapii.
 6. Od aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii.
 7. Od porozumienia terapeuty z rodzicem.

Od czego zależy czas trwania leczenia logopedycznego?

 1. Od rodzaju zaburzenia.
 2. Od rozległości deficytów.
 3. Od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię oraz od intensywności systematyczności ćwiczeń w domu.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.

Wczesna interwencja logopedyczna to praca z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia, czyli od urodzenia do około 3 roku życia. W tym okresie intensywnie dojrzewa układ nerwowy dziecka. Jest to najkorzystniejszy czas do stymulacji i wyrównywania nieprawidłowości w rozwoju mowy.

Wczesna interwencja obejmuje zatem wczesną diagnozę logopedyczną, którą należy postawić przed ukończeniem pierwszego roku życia, wczesną terapię, która polega na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych oraz językowych. Szczególną troską winny być otoczone dzieci urodzone w zamartwicy, z niską punktacją Apgar (poniżej 8 pkt), z niską waga urodzeniową (poniżej 2500 g), wcześniaki, dzieci, których matki w czasie ciąży zażywały leki.

Jeśli występuje, któryś z tych objawów powinniśmy się zgłosić do logopedy wczesnej interwencji: kłopoty ze ssaniem,-mocny i zbyt długo utrzymujący się odruch kąsania, nieumiejętność żucia i połykania, nadmierny lub osłabiony odruch gryzienia, niezdolność warg do całkowitego zamknięcia się, ograniczenia ruchu języka, nieustanne otwarcie ust i wysuwanie języka, brak lub słaba koordynacja ruchowa języka i warg, zbyt duża wrażliwość tylnej części języka i tylnej ściany gardła (łatwość dławienia się i występowania odruchu wymiotnego), nadmierne ślinienie się.

Opracowała:

Magdalena Lachowska