Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych), materiałów ćwiczeniowych

 

 

 

 

 1. Podręczniki są własnością Szkoły.

 

 1. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową. Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia ich wypożyczenia.

 

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia do biblioteki Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.

 

 1. Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia ich odbioru.

 

 1. W przypadku zagubienia materiałów ćwiczeniowych przez ucznia rodzice nabywają materiały ćwiczeniowe we własnym zakresie.

 

 1. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego wówczas zobowiązany jest do zwrotu do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

 

 1. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom we wrześniu.

 

 1. O terminie wypożyczenia kolejnych części i oddania użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel uczący.

 

 1. Ostateczny termin zwrotu wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych) mija w środę przypadającą w tygodniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. Uczniowie zobowiązani są do dbania o podręcznik i jego estetykę (obłożenie, niepisanie wewnątrz).

 

Zasady ogólne


1.    Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2.    Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły w wyznaczonych godzinach.
4.    Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
5.    W bibliotece należy zachować ciszę.
6.    Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
7.    Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
8.    Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki
i przestrzegać go.


Zasady korzystania z wypożyczalni


1.    Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
2.    Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres jednego miesiąca.
3.    Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
4.    Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
5.    Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
6.    Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.


Zasady korzystania z czytelni


1.    Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
2.    Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
3.    W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i zbiorów multimedialnych.
4.    Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
5.    Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.
6.    Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.


Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych


1.    Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do: korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych, przeglądania programów multimedialnych, przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach.
2.    Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
3.    Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.
4.    Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
5.    Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, czas korzystania z komputera ulega wydłużeniu.
6.    Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w ciszy.
7.    Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
8.    Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.
9.    Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych płytach kompaktowych.
10.    W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
11.    Użytkownik potwierdza fakt korzystania z komputera wpisem do zeszytu.
12.    Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób naprawienia ich na własną rękę.
13.    Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Opracowała:

Bożena Brak-Parcer

Regulamin uczęszczania na terapię logopedyczną

 • Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka w oparciu o zaplecze dydaktyczne znajdujące się w gabinecie. Najczęściej co 2 tygodnie, jeżeli nie ma innych zaleceń.
 • W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, opryszczki wargowej, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych itp.).
 • Terapia ma charakter rehabilitacji i oparta jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń, aż do całkowitego opanowania materiału programowego niezbędnego do całkowitej korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.
 • Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną i objęcie terapią następnego dziecka oczekującego i potrzebującego pomocy.
 • Termin zajęć jest podawany w obowiązkowym zeszycie do zajęć logopedycznych lub w zeszycie do informacji (uczeń otrzymuje kartkę do wklejenia).
 • Rodzic dziecka (opiekun) zobowiązany jest do systematycznego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy.

 

Opracowała:
Magdalena Lachowska

Zasady korzystania z terenu wokół szkoły


1. Na terenie wokół szkoły mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rekreacyjnych, treningów i rozgrywek oraz osoby zaproszone przez organizatora.

2. Wszyscy korzystający z terenów przyszkolnych mają obowiązek:

 • przestrzegania regulaminów korzystania z obiektów sportowych;
 • kulturalnego zachowania;
 • dbania o porządek i czystość.

3. Użytkownikom nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

4. Na terenie posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia, a także posiadania i spożywania alkoholu oraz łamania przepisów ruchu drogowego.

5. Zakaz wstępu na teren szkoły mają osoby nietrzeźwe.

6. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie posesji po zajęciach szkolnych ponoszą ich opiekunowie prawni.

Dyrektor Szkoły

Renata Biesik-Myśliwiec