Zasady korzystania z terenu wokół szkoły


1. Na terenie wokół szkoły mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rekreacyjnych, treningów i rozgrywek oraz osoby zaproszone przez organizatora.

2. Wszyscy korzystający z terenów przyszkolnych mają obowiązek:

  • przestrzegania regulaminów korzystania z obiektów sportowych;
  • kulturalnego zachowania;
  • dbania o porządek i czystość.

3. Użytkownikom nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

4. Na terenie posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia, a także posiadania i spożywania alkoholu oraz łamania przepisów ruchu drogowego.

5. Zakaz wstępu na teren szkoły mają osoby nietrzeźwe.

6. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie posesji po zajęciach szkolnych ponoszą ich opiekunowie prawni.

Dyrektor Szkoły

Renata Biesik-Myśliwiec