I. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZACHOWANIA AGRESYWNEGO ZE STRONY UCZNIÓW.

 1. Zdecydowane i stanowcze działanie prowadzące do przerwania negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary. Rozdzielenie stron.
 2. Objęcie pomocą (opieką) ofiary (udzielenie pomocy przedmedycznej, udzielenie wsparcia emocjonalnego).
 3. Niedopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie, jako osoby interweniującej.
 4. Wezwanie wychowawcy lub pedagoga
 5. Ocena zagrożenia: powiadomienie Dyrekcji, rodziców/opiekunów prawnych i/lub Policji.)
 6. Próba mediacji między stronami konfliktu – w sytuacji wyjątkowo trudnej rolę mediatora przejmuje pedagog.
 7. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 8. Sporządzenie notatki.

  

II. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STOSOWANIA PRZEZ UCZNIA CYBERPRZEMOCY

 1. Po otrzymaniu informacji o stosowaniu cyberprzemocy należy zabezpieczyć dowody (wydruki).
 2. Poinformowanie o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów - sprawcy i ofiary.
 3. Zorganizowanie spotkania z udziałem pedagoga szkolnego i wychowawców, po wcześniejszym poinformowaniu Dyrektora.
 4. Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o możliwości zgłoszenia przemocy do organów ścigania.
 5. Zawarcie kontraktu. Ustalenie sposobu zadośćuczynienia. Zobowiązanie do usunięcia niepożądanych treści z Internetu.
 6. Przeprowadzenie w klasach zajęć nt. cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci.
 7. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 8. Sporządzenie notatki.

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI POSIADANIA PRZEDMIOTÓW NIEDOZWOLONYCH NA TERENIE SZKOŁY.

 1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu:
 • jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma taki obowiązek;
 • w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie Dyrekcji Szkoły, która zawiadamia Policję – nie wolno pozostawić bez nadzoru osoby posiadającej niedozwolony przedmiot.
 1. W każdym przypadku powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych, wychowawcy i Dyrekcji Szkoły, a także kuratora sądowego (jeżeli uczeń jest pod jego opieką).
 2. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 3. Sporządzenie notatki.

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZACHOWANIA UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO PROWADZENIE LEKCJI (WULGARNE ZACHOWANIA W STOSUNKU DO RÓWIEŚNIKÓW, NAUCZYCIELA, GŁOŚNE ROZMOWY, SPACERY PO SALI, BRAK REAKCJI NA POLECENIA NAUCZYCIELA).

 1. Upomnienie słowne.
 2. Próba uspokojenia sytuacji w klasie.
 3. Powiadomienie pedagoga, który podejmuje próby uspokojenia sytuacji.
 4. W każdym przypadku, powiadomienie wychowawcy i rodziców/opiekunów prawnych.
 5. W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i pedagoga:
 • powiadomienie Dyrekcji Szkoły;
 • podjęcie decyzji o powiadomieniu Policji;
 1. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 2. Sporządzenie notatki.

 V. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NARUSZENIA NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY (OBELŻYWE WYZWISKA, GROŹBY, OPLUWANIE, PRZYCZEPIANIE KARTECZEK, RZUCANIE PRZEDMIOTAMI, AGRESJA FIZYCZNA, ZABRANIE PRZEDMIOTU NALEŻĄCEGO DO NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY).

 1. Powiadomienie wychowawcy, Dyrekcji i rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Oprócz wszczętych procedur prawnych ze strony poszkodowanego wyznaczenie w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi rodzaju zadośćuczynienia.
 3. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 4. Sporządzenie notatki.

 VI. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO I CUDZEJ WŁASNOŚCI.

 1. Interwencja świadka zdarzenia – powstrzymanie sprawców.
 2. Powiadomienie pedagoga.
 3. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi znajdować się w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców.
 4. Wezwanie rodziców/opiekunów prawnych.
 5. W przypadku dużej szkody powiadomienie Dyrektora Szkoły i obligatoryjne wezwanie Policji.
 6. Wyznaczenie w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi rodzaju zadośćuczynienia.
 7. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 8. Sporządzenie notatki.

 VII. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

 1. Powiadomienie wychowawcy oraz Dyrekcji, a także pielęgniarki szkolnej.
 2. Odizolowanie ucznia, stały monitoring stanu zdrowia ucznia.
 3. Wezwanie rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców/opiekunów prawnych lub niemożności skontaktowania się z rodzicami/ opiekunami prawnymi, zawiadomienie najbliżej jednostki Policji.
 4. Wezwanie lekarza.
 5. Przeprowadzenie rozmów z rodzicami/opiekunami prawnymi w obecności ucznia i pedagoga szkolnego:
 • zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego zachowania;
 • podjęcie ewentualnych działań terapeutycznych;
 • powiadomienie o konsekwencjach prawnych, w tym o powiadomieniu Sądu Rodzinnego;
 1. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 2. Sporządzenie notatki.

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ WYGLĄDEM NARKOTYK.

 1. Powiadomienie Dyrekcji Szkoły.
 2. Zabezpieczenie substancji przez pracownika szkoły z zachowaniem środków ostrożności.
 3. Wezwanie Policji.
 4. Zabezpieczenie przed dostępem innych osób do czasu przyjazdu Policji.
 5. Próba ustalenia właściciela substancji.
 6. Sporządzenie notatki.

IX. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYK.

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, Dyrekcji) ma prawo zażądać, aby uczeń wyjaśnił pochodzenie podejrzanej substancji.
 • nauczycielowi nie wolno samodzielnie przeszukać odzieży ani torby ucznia;
 • nauczyciel nie może przejąć podejrzanej substancji;
 1. Powiadomienie Dyrekcji Szkoły.
 2. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/opiekunów prawnych ucznia natychmiastowego wezwanie do natychmiastowego wstawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia.
 3. Powiadomienie Policji.
 4. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 5. Sporządzenie notatki.

X. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PALENIA TYTONIU PRZEZ UCZNIA.

 1. Zgłoszenie faktu wychowawcy i pedagogowi.
 2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem powiadamia o fakcie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia oraz Dyrekcję.
 3. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w obecności rodziców/opiekunów prawnych o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie.
 4. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 5. Sporządzenie notatki.

  

XI. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI WAGARÓW UCZNIA.

 1. Stałe monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach przez wychowawcę.
 2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (jeden tydzień), wychowawca telefoniczne powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o nieobecności.
 3. Wysłanie pisemnego upomnienia - zawiadomienia do rodziców/opiekunów prawnych o absencji ucznia, która osiągnęła w okresie jednego miesiąca, co najmniej 50% nieusprawiedliwionej nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 4. W przypadku braku reakcji rodziców/opiekunów prawnych na przedłużające się wagary, wizyta w domu ucznia pedagoga szkolnego i wychowawcy w obecności straży miejskiej lub dzielnicowego.
 5. W przypadku dalszego braku reakcji rodziców/opiekunów prawnych ucznia wszczęcie postępowania administracyjnego i powiadomienie Sądu Rodzinnego.
 6. Sporządzenie notatki.

 XII. PROCEDURY POWIADAMIANIA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA O TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH.

 1. Wychowawca powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców/opiekunów prawnych o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym.
 2. Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych, którą przechowuje w teczce wychowawcy.
 3. W przypadku nieobecności wychowawcy należy powiadomić pedagoga i/lub Dyrekcję.
 4. Sporządzenie notatki.

 

XIII. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO.

 1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej) lub wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.
 2. Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły.
 3. Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 4. Niezwłoczne wezwanie Policji - gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 XIV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAKŁÓCENIA PORZĄDKU PRZEZ OSOBY SPOZA SZKOŁY.

 1. Zdecydowane nakłanianie do wyciszenia i opuszczenia terenu szkoły.
 2. Jeżeli podejmowane działania nie odniosły pożądanego skutku, poinformowanie Dyrektora Szkoły.
 3. Wezwanie Policji.
 4. Do czasu przybycia Policji odizolowanie uczniów od osoby zakłócającej porządek.
 5. Sporządzenie notatki.


XV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WTARGNIĘCIA NA TEREN SZKOŁY NAPASTNIKA (TERRORYSTY)

 1. Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się).
 2. Nauczyciel powinien wyciszyć i uspokoić uczniów, a szczególnie zaopiekować się uczniami, którzy potrzebują
 3. Nauczyciel winien nakazać bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony, a sam poinformować policję wysyłając   informację tekstową.
 4. Należy: zasłonić okno; zgasić światło; nie przemieszczać się; stać, a najlepiej położyć się poniżej linii okien z dala od drzwi.
 5. W sytuacji usłyszenia wystrzałów, niepokojących hałasów nie wolno krzyczeć, ani otwierać nikomu drzwi.
 6. Oczekujcie na pomoc i postępujcie zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez osoby funkcyjne.
 7. W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią szansą na    uratowanie życia .

 

XVI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z NAPASTNIKIEM, KTÓRY DĄŻY DO PRZEJĘCIA KONTROLI NAD SZKOŁĄ

 1. Wskazane jest bezwzględne wykonywanie poleceń napastnika, a w sytuacji gdy nie możesz wykonać polecenia napastnika należy go o tym poinformować.
 2. Na żądnie napastnika należy oddać mu przedmioty osobiste np. telefon.
 3. Nie należy patrzeć terrorystom w oczy, odwracać się do nich plecami, lekceważyć, oszukiwać ani być agresywnym w stosunku do nich.
 4. Nauczyciel winien uspokajać uczniów, a napastnika poinformować o ich schorzeniach.
 5. Należy pytać napastnika o pozwolenie np. gdy nauczyciel chce zwrócić się do uczniów i korzystać z „dobrej” woli napastnika (korzystać z toalety, napić się wody).

 

XVII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODJĘTYCH DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH PRZEZ POLICJĘ

 1. Nie wolno uciekać z miejsca zdarzenia, ani wykonywać gwałtownych ruchów.
 2. Należy położyć się na podłodze, trzymać ręce otwartymi dłońmi na wysokości głowy.
 3. Słuchać poleceń służb i je wykonywać.
 4. W sytuacji użycia gazu łzawiącego nie należy trzeć oczu.
 5. Nauczyciel powinien zapytać się o możliwość zaopiekowania się swoimi uczniami.
 6. Należy bezwzględnie współpracować ze służbami.
 7. Po wydaniu polecenia należy opuścić, jak najszybciej pomieszczenie i oddalić się we wskazanym kierunku.

 

XVIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA PODEJRZANEGO PAKUNKU

 1. Należy odizolować miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku.
 2. Nie wolno dotykać, otwierać i przesuwać podejrzanego pakunku.
 3. Można okryć pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niej innej substancji (tylko gdy czas na to pozwala).
 4. Należy niezwłocznie poinformować osobę Dyrektora szkoły lub inną osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury.
 5. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego należy rozpocząć ewakuację zgodnie z planem ewakuacji.
 6. Nie wolno używać telefonu komórkowego.
 7. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb
 8. W miejscu ewakuacji nauczyciel musi:
 • policzyć wszystkie dzieci i poinformować osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi
 • poinformować rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze bezpiecznego dojazdu.

XIX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA / WYSTĄPIENIA PEDOFILII W SZKOLE

 1. Natychmiast po uzyskaniu niepokojących informacji lub stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz pedagoga / psychologa szkolnego.
 2. W przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji.
 3. Dyrektor szkoły powinien przekazać pracownikom szkoły informację o stwierdzonym zagrożeniu.
 4. Wychowawcy klas oraz pedagog/psycholog szkolny powinni podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie.
 5. W przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie trzeba powiadomić rodziców/ opiekunów prawnych ucznia oraz policję w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy.
 6. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę z uczniem (w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia).
 7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala działania z udziałem psychologa lub pedagoga w celu zapewnienia opieki na uczennicą/uczniem ..
 8. Sporządzenie Notatki służbowej.
 9. Dalsza współpraca z odpowiednimi służbami (KPP, Sąd, kuratorium, organ prowadzący szkołę).

 

XX. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEPOKOJĄCYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH UCZNIÓW W SZKOLE

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić wychowawcę klasy i / lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żądać od ucznia zaprzestania czynności i podjąć z nim rozmowę wychowawczą.
 2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących zachowaniach seksualnych pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia.
 3. W sytuacji braku zmiany w zachowaniu ucznia pedagog/ psycholog ustala wspólnie z opiekunami prawnymi formy wsparcia ucznia i kieruje do instytucji pomocowych.
 4. W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie nierządu), dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich.
 5. Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. gwałtu), pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po uprzednim powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia jednostkę Policji.
 6. Sporządzenie notatki.

 

XXI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO WOBEC, KTÓREGO ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE POZOSTAJE POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNEJ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNEJ.

 1. Powiadomienie wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego.
 2. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej na temat odpowiedzialności prawnej wobec dziecka i

       konsekwencjach niewłaściwie sprawowanej opieki nad nieletnim.

 1. Wezwanie innej osoby uprawnionej do odebrania dziecka.
 2. Wydanie dziecka osobie niebędącej pod wpływem alkoholu.
 3. Przeprowadzenie przez pedagoga rozmowy profilaktycznej z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 4. Jeżeli sytuacja wzbudza szczególne podejrzenie lub powtórzyła się w przeszłości obligatoryjne powiadomienie pedagoga szkolnego oraz Dyrektora Szkoły.
 5. Poinformowanie o zdarzeniu Policji – Wydział ds. Nieletnich z prośbą o potwierdzenie podejrzeń.
 6. Wystosowanie wniosku do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną.
 7. Monitorowanie sytuacji dziecka w szkole.
 8. Sporządzenie notatki.

 

XXII. PROCEDURA NA WYPADEK PRÓB SAMOBÓJCZYCH BĄDŹ INNYCH ZACHOWAŃ AUTODESTRUKCYJNYCH UCZNIA

 1. Po otrzymaniu informacji nt. zagrożeń okaleczeniem, lub chęcią podjęcia próby samobójczej przez ucznia w szkole nauczyciel winien niezwłocznie objąć ucznia wzmożonym monitoringiem i w miarę swoich kompetencji wesprzeć go.
 2. Należy powiadomić o niepokojących zachowaniach psychologa/ pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, którzy to po przeprowadzeniu rozmowy wspierającej z uczniem wzywają do szkoły opiekunów prawnych.
 3. Uczeń winien natychmiast zostać objęty indywidualną opieką psychologiczną i psychoterapeutyczną z uwzględnieniem psychologicznej diagnozy realności zagrożenia samobójstwem .
 4. Specjalista informuje o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców, sugerując rozwiązania związane z podjęciem opieki psychiatrycznej bądź hospitalizacji psychiatrycznej. Przekazuje dziecko pod opiekę rodziców.
 5. Zostaje spisana notatka ze zdarzenia ze szczegółowymi ustaleniami.

XXIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POWZIĘCIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ PODJĄŁ PRÓBĘ SAMOBÓJCZĄ POZA SZKOŁĄ

 1. Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu zostaje powołany zespół kryzysowy w składzie: dyrektor, wychowawca, pedagog / szkolny, psycholog szkolny.
 2. Zespół powinien podjąć następujące działania:
 • Dyrektor szkoły informuje o próbie samobójczej Radę Pedagogiczną;
 • Należy dokonać (w oparciu o diagnozę lekarza psychiatry, informacje medyczne i diagnozę psychologiczną)

     diagnozy ryzyka utrzymania się zagrożenia ponowienia próby samobójczej;

 • Zaplanować dalszą strategię postępowania w oparciu o zalecenia specjalisty (psychiatry) i objąć ucznia

     systematyczną pomocą psychologiczną na terenie szkoły;

 • Podjąć współpracę z rodziną; zaproponować konsultacje rodzinne i wzmacniać system rodzinny celem

udzielenia opieki i bezpieczeństwa uczniowi;

 • Otoczyć ucznia szczególną życzliwością, bez obiecywania zachowania tajemnicy o podjęciu próby samobójczej;
 • Psycholog winien bacznie obserwować zachowania ucznia i podejmować próby poszukiwania powodów podjętej

próby samobójczej ;

 • Wychowawca, pedagog, psycholog winni złożyć uczniowi adekwatną do swych możliwości deklarację własnej

dostępności i dyspozycyjności, informując o dostępnych formach wsparcia;

 • Wskazać rodzinie ucznia wszelkie systemy wsparcia społecznego i dostępność instytucji pomocowych.
 1. W sytuacji, gdy o zdarzeniu wiedzą inni uczniowie należy objąć ich opieką psychologiczną i poinformować ich opiekunów prawnych o potrzebie wzmożonego monitoringu dzieci.

 

XXIV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POWZIĘCIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ PODJĄŁ PRÓBĘ SAMOBÓJCZĄ NA TERENIE SZKOŁY

 1. W sytuacji powzięcia informacji o podjęciu przez ucznia próby samobójczej w szkole należy natychmiast zabezpieczyć ucznia i udzielić mu pierwszej pomocy przedmedycznej:
 • Nie wolno pozostawić ucznia samego;
 • Należy usunąć wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru i bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce;
 • O ile sytuacja pozwoli zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia.
 1. O zdarzeniu bezzwłocznie należy poinformować Dyrektora szkoły, specjalistów oraz opiekunów prawnych dziecka.
 2. Należy wezwać odpowiednie służby ratownicze tj. pogotowie, policję i zadbać, by interwencja służb przebiegła dyskretnie. Wskazane jest aby towarzyszyć uczniowi do momentu przekazania służbom ratowniczym.
 3. Dyrektor powołuje zespół i ustala strategię dalszego działania.
 4. Dyrektor informuje o zdarzeniu kuratorium i organ prowadzący.
 5. Spisanie notatek służbowych.

 

XXV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POWROTU UCZNIA DO SZKOŁY PO PODJĘTEJ PRÓBIE SAMOBÓJCZEJ, OKALECZENIU

 1. Konieczne jest monitorowanie stanu psychicznego ucznia, reagowanie na symptomy ostrego, chronicznego stresu, objawy depresji etc.
 2. Niezbędną jest ścisła współpraca i wymiana informacji na linii wychowawca- psycholog/pedagog, opiekun prawny.
 3. Objęcie ucznia regularną pomocą psychologiczną, przy wsparciu Poradni- Psychologiczno- Pedagogicznej, wskazań lekarza specjalisty, opiekunów prawnych.
 4. Zaproponowanie pomocy psychologicznej rodzinie w szkole, jak i w instytucjach wspierających.

 

XXVI. PROCEDURA WZYWANIA SŁUŻB POMOCOWYCH

W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne jest wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną. Procedura wezwania powinna odbywać się zgodnie z poniższym schematem:

 1. Wybranie numeru odpowiedniej służby.
 2. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podanie następujących informacji:

rodzaj stwierdzonego zagrożenia

nazwę i adres szkoły

imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję

telefon kontaktowy

zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie

potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.

 1. O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie Ratunkowe 999

Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Ciepłownicze 993

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987

Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.


Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły tj.:

 1. 1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 32 – 600 Oświęcim, ul. Jana III Sobieskiego 15B; tel. 33 847 90 00, 33 847 90 02; e –mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; strona internetowa: www.mops-oswiecim.pl;
 2. 2.Komenda Powiatowa w Oświęcimiu, 32-600 OŚWIĘCIMentrala : (33) 84-75-280, Fax.: (33) 84-75-208, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, 32-600 Oświęcimul. Bema 4, tel. 33 843 11 62
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 32-600 Oświęcimul. Bema 4
 5. 5.Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 139, 32-600 Oświęcim,Generała Jarosława Dąbrowskiego, tel. 33 476 01 03, 510 374 573; e –mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; strona internetowa: www.poik-oswiecim.pl; Powiatowa Stacja Sanitarna- Epidemiologiczna Województwa Małopolskiego, 32-600 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 10, tel. 338430928
 6. Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich, 32-600 Oświęcim, ul. W. Jagiełły 31

 

Ogólnopolskie telefony zaufania:

 1. Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży, tel. 116-111
 2. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania tel.801 199 990,http://www.kbpn.pl
 3. Anonimowa Policyjna Linia Specjalna, tel. 800 120 148
 4. Telefon Zaufania dla Kobiet w Ciąży i Rodziny, tel. 85 732-22-22
 5. Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach), tel.800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – poradnia mailowa, 22 250 63 12 – telefon dla specjalistów Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – poradnia mailowa dla specjalistów,
 6. Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, tel. 800 120 359
 7. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800 12 12 12
 8. Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS, tel.22 692 82 26,http://www.aids.gov.pl 
 9. Młodzieżowy [i nie tylko] Telefon Zaufania, tel.9288
 10. Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon Stowarzyszenia OPTA- tel. 22 827 61 72
 11. Telefon Zaufania Komitetu Ochrony Praw Dziecka, tel. 22 6269419Telefon zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar, tel. 22 823 65 31
 12. Telefon zaufania Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, tel. 32 206 82 17, http://www.ptzn.katowice.pl
 13. STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją, tel. 22 621 35 37
 14. Dla zagrożonych przez sekty - telefon Fundacji Dominik, tel.22 853 52 22
 15. Dla osób w trudnej sytuacji życiowej -telefon Biura Porad Obywatelskich, tel.22 828 12 95
 16. Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA, tel.22 654 40 41Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi, tel.22 628 01 20