I. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZACHOWANIA AGRESYWNEGO ZE STRONY UCZNIÓW.

 

 1. Zdecydowane i stanowcze działanie prowadzące do przerwania negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary. Rozdzielenie stron.
 2. Objęcie pomocą (opieką) ofiary (udzielenie pomocy przedmedycznej, udzielenie wsparcia emocjonalnego).
 3. Niedopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie, jako osoby interweniującej.
 4. Wezwanie wychowawcy lub pedagoga
 5. Ocena zagrożenia: powiadomienie Dyrekcji, rodziców/opiekunów prawnych i/lub Policji.)
 6. Próba mediacji między stronami konfliktu – w sytuacji wyjątkowo trudnej rolę mediatora przejmuje pedagog.
 7. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 8. Sporządzenie notatki.


 

 

II. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STOSOWANIA PRZEZ UCZNIA CYBERPRZEMOCY

 

 1. Po otrzymaniu informacji o stosowaniu cyberprzemocy należy zabezpieczyć dowody (wydruki).
 2. Poinformowanie o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów - sprawcy i ofiary.
 3. Zorganizowanie spotkania z udziałem pedagoga szkolnego i wychowawców, po wcześniejszym poinformowaniu Dyrektora.
 4. Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o możliwości zgłoszenia przemocy do organów ścigania.
 5. Zawarcie kontraktu. Ustalenie sposobu zadośćuczynienia. Zobowiązanie do usunięcia niepożądanych treści z Internetu.
 6. Przeprowadzenie w klasach zajęć nt. cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci.
 7. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 8. Sporządzenie notatki.


 

 

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI POSIADANIA PRZEDMIOTÓW NIEDOZWOLONYCH NA TERENIE SZKOŁY.

 

 1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu:
  • jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma taki obowiązek;
  • w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie Dyrekcji Szkoły, która zawiadamia Policję – nie wolno pozostawić bez nadzoru osoby posiadającej niedozwolony przedmiot;
 2. W każdym przypadku powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych, wychowawcy i Dyrekcji Szkoły, a także kuratora sądowego (jeżeli uczeń jest pod jego opieką).
 3. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 4. Sporządzenie notatki.


 

 

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZACHOWANIA UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO PROWADZENIE LEKCJI (WULGARNE ZACHOWANIA W STOSUNKU DO RÓWIEŚNIKÓW, NAUCZYCIELA, GŁOŚNE ROZMOWY, SPACERY PO SALI, BRAK REAKCJI NA POLECENIA NAUCZYCIELA).

 

 1. Upomnienie słowne.
 2. Próba uspokojenia sytuacji w klasie.
 3. Powiadomienie pedagoga, który podejmuje próby uspokojenia sytuacji.
 4. W każdym przypadku, powiadomienie wychowawcy i rodziców/opiekunów prawnych.
 5. W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i pedagoga:
  • powiadomienie Dyrekcji Szkoły;
  • podjęcie decyzji o powiadomieniu Policji;
 6. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 7. Sporządzenie notatki.


 

 

V. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NARUSZENIA NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY (OBELŻYWE WYZWISKA, GROŹBY, OPLUWANIE, PRZYCZEPIANIE KARTECZEK, RZUCANIE PRZEDMIOTAMI, AGRESJA FIZYCZNA, ZABRANIE PRZEDMIOTU NALEŻĄCEGO DO NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY).

 

 1. Powiadomienie wychowawcy, Dyrekcji i rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Oprócz wszczętych procedur prawnych ze strony poszkodowanego wyznaczenie w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi rodzaju zadośćuczynienia.
 3. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 4. Sporządzenie notatki.


 

 

VI. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO I CUDZEJ WŁASNOŚCI.

 

 1. Interwencja świadka zdarzenia – powstrzymanie sprawców.
 2. Powiadomienie pedagoga.
 3. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi znajdować się w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców.
 4. Wezwanie rodziców/opiekunów prawnych.
 5. W przypadku dużej szkody powiadomienie Dyrektora Szkoły i obligatoryjne wezwanie Policji.
 6. Wyznaczenie w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi rodzaju zadośćuczynienia.
 7. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 8. Sporządzenie notatki.


 

 

VII. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

 

 1. Powiadomienie wychowawcy oraz Dyrekcji, a także pielęgniarki szkolnej.
 2. Odizolowanie ucznia, stały monitoring stanu zdrowia ucznia.
 3. Wezwanie rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców/opiekunów prawnych lub niemożności skontaktowania się z rodzicami/ opiekunami prawnymi, zawiadomienie najbliżej jednostki Policji.
 4. Wezwanie lekarza.
 5. Przeprowadzenie rozmów z rodzicami/opiekunami prawnymi w obecności ucznia i pedagoga szkolnego:
  • zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego zachowania;
  • podjęcie ewentualnych działań terapeutycznych;
  • powiadomienie o konsekwencjach prawnych, w tym o powiadomieniu Sądu Rodzinnego;
 6. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 7. Sporządzenie notatki.


 

 

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ WYGLĄDEM NARKOTYK.

 

 1. Powiadomienie Dyrekcji Szkoły.
 2. Zabezpieczenie substancji przez pracownika szkoły z zachowaniem środków ostrożności.
 3. Wezwanie Policji.
 4. Zabezpieczenie przed dostępem innych osób do czasu przyjazdu Policji.
 5. Próba ustalenia właściciela substancji.
 6. Sporządzenie notatki.


 

 

IX. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYK.

 

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, Dyrekcji) ma prawo zażądać, aby uczeń wyjaśnił pochodzenie podejrzanej substancji.
  • nauczycielowi nie wolno samodzielnie przeszukać odzieży ani torby ucznia;
  • nauczyciel nie może przejąć podejrzanej substancji;
 2. Powiadomienie Dyrekcji Szkoły.
 3. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/opiekunów prawnych ucznia natychmiastowego wezwanie do natychmiastowego wstawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia.
 4. Powiadomienie Policji.
 5. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 6. Sporządzenie notatki.


 

 

X. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PALENIA TYTONIU PRZEZ UCZNIA.

 

 1. Zgłoszenie faktu wychowawcy i pedagogowi.
 2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem powiadamia o fakcie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia oraz Dyrekcję.
 3. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w obecności rodziców/opiekunów prawnych o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie.
 4. Konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 5. Sporządzenie notatki.


 

 

XI. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI WAGARÓW UCZNIA.

 

 1. Stałe monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach przez wychowawcę.
 2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (jeden tydzień), wychowawca telefoniczne powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o nieobecności.
 3. Wysłanie pisemnego upomnienia - zawiadomienia do rodziców/opiekunów prawnych o absencji ucznia, która osiągnęła w okresie jednego miesiąca, co najmniej 50% nieusprawiedliwionej nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 4. W przypadku braku reakcji rodziców/opiekunów prawnych na przedłużające się wagary, wizyta w domu ucznia pedagoga szkolnego i wychowawcy w obecności straży miejskiej lub dzielnicowego.
 5. W przypadku dalszego braku reakcji rodziców/opiekunów prawnych ucznia wszczęcie postępowania administracyjnego i powiadomienie Sądu Rodzinnego.
 6. Sporządzenie notatki.


 

 

XII. PROCEDURY POWIADAMIANIA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA O TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH.

 

 1. Wychowawca powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców/opiekunów prawnych o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym.
 2. Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych, którą przechowuje w teczce wychowawcy.
 3. W przypadku nieobecności wychowawcy należy powiadomić pedagoga i/lub Dyrekcję.
 4. Sporządzenie notatki.


 

 

XIII. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO.

 

 1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej) lub wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.
 2. Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły.
 3. Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 4. Niezwłoczne wezwanie Policji - gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.


 

 

XIV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAKŁÓCENIA PORZĄDKU PRZEZ OSOBY SPOZA SZKOŁY.

 

 1. Zdecydowane nakłanianie do wyciszenia i opuszczenia terenu szkoły.
 2. Jeżeli podejmowane działania nie odniosły pożądanego skutku, poinformowanie Dyrektora Szkoły.
 3. Wezwanie Policji.
 4. Do czasu przybycia Policji odizolowanie uczniów od osoby zakłócającej porządek.
 5. Sporządzenie notatki.

 


 

 

XV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO WOBEC, KTÓREGO ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE POZOSTAJE POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNEJ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNEJ.

 

 1. Powiadomienie wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego.
 2. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej na temat odpowiedzialności prawnej wobec dziecka i konsekwencjach niewłaściwie sprawowanej opieki nad nieletnim.
 3. Wezwanie innej osoby uprawnionej do odebrania dziecka.
 4. Wydanie dziecka osobie niebędącej pod wpływem alkoholu.
 5. Przeprowadzenie przez pedagoga rozmowy profilaktycznej z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 6. Jeżeli sytuacja wzbudza szczególne podejrzenie lub powtórzyła się w przeszłości obligatoryjne powiadomienie pedagoga szkolnego oraz Dyrektora Szkoły.
 7. Poinformowanie o zdarzeniu Policji – Wydział ds. Nieletnich z prośbą o potwierdzenie podejrzeń.
 8. Wystosowanie wniosku do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną.
 9. Monitorowanie sytuacji dziecka w szkole.
 10. Sporządzenie notatki.