Legitymacje szkolne są wydawane w sekretariacie szkoły.

Do wydania legitymacji wymagana jest jedna fotografia o wymiarach 3 cm x 4 cm (większe zdjęcia nie będą przyjmowane!) opisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz zaznaczeniem klasy, do której uczeń uczęszcza.

 

W celu samodzielnego wykonania zdjecia do legitymacji można skorzystać z bezpłatnego kreatowa zdjęć.

Aby sprawdzić, kliknij tutaj.

 

Zdjęcia do legitymacji uczniów klas I zbierają wychowawcy i łącznie przekazują je do sekretariatu. Gotowe legitymacje również odbierają i wydają uczniom wychowawcy klas.

Podbijanie legitymacji codziennie na długich przerwach (11:25 - 11:40 i 12:25 - 12:40).

 

Duplikaty dokumentów (legitymacji szkolnych, kart rowerowych i świadectw szkolnych) są wydawane na podstawie pisemnego wniosku, do którego należy dołączyć potwierdzenie dokonania stosownej opłaty.

 

 

OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO I LEGITYMACJI SZKOLNEJ (duplikaty kart rowerowych są wydawane bezpłatnie).

Zgodnie z par. 26, ust. 3* rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 oraz z 2012 r. poz. 205),  w związku z załącznikiem (część II - Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225  poz. 1635 z późn. zm.)

- za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata w wysokości 26,00 zł

- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierana jest opłata w wysokości 9,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy szkoły o numerze: 84 8136 0000 0031 0095 2000 0030

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa powinien zawierać:

imię i nazwisko wnioskodawcy

datę i miejsce urodzenia

adres zamieszkania

imiona rodziców

rok ukończenia szkoły podstawowej

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej powinien zawierać:

imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz PESEL.

Ponadto należy wskazać przyczynę, dla której wnosi się o wydanie duplikatu (zagubienie, zniszczenie oryginału).

Wniosek podpisuje opiekun prawny dziecka.

* „Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranica pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej, kuratora oświaty lub inny organ dokonujący odpowiedniej czynności".

@Admin