Facebook create

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy do klasy pierwszej dzieci z rocznika 2012 –  rok szkolny 2019/2020.

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla szkół z terenu miasta ustalił Prezydent Miasta Oświęcim – Załącznik do Zarządzenia nr 0050.8.2019

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od roku szkolnego 2017/2018 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia.

Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rekrutacja do klasy pierwszej ogólnodostępnej:

  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Wzór zgłoszenia/Obwód szkoły

  1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy I po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile placówka będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

Wnioski będzie można składać od 4 marca 2019 r. do 27 marca 2019 r.

W rekrutacji nie bierze się pod uwagę kolejności składania wniosków.

O przyjęciu dziecka do szkoły zdecyduje liczba punktów przyznana przez komisję rekrutacyjną zgodnie z kryteriami przyjęć.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Rekrutacja do klasy I z innowacją pedagogiczną „Zajęcia sportowe z minipiłki nożnej.”

Rekrutację do oddziału klasy pierwszej, w którym będzie realizowana innowacja pedagogiczna, prowadzi się spośród uczniów własnej szkoły – zgodnie z pkt. 1 lub innych szkół – zgodnie z pkt. 2 z uwzględnieniem wyniku próby sprawnościowej.

Termin próby sprawnościowej – 19 marca 2019r. godz. 1700.

 

Niezbędne dokumenty, okazywane przy zapisie:

- odpis aktu urodzenia dziecka

- PESEL dziecka

- dowód tożsamości rodzica/opiekuna prawnego